Αρχείο Μουσείου

Πέραν των εκθεμάτων που βρίσκονται στον μουσειακό χώρο, το Μουσείο διαθέτει μία ιδιαίτερα πλούσια συλλογή αντικειμένων, τα οποία καταγράφονται, φωτογραφίζονται και συντηρούνται, όπου υπάρχει ανάγκη, από το εξειδικευμένο προσωπικό των εργαστηρίων συντήρησης και φυλλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένες αποθήκες. Τα αντικείμενα αυτά είναι διαχωρισμένα σε κατηγορίες υπό τη μορφή συλλογών. Το Μουσείο, μέσα στα πλαίσια ψηφιοποίησης ολόκληρου του υλικού που βρίσκεται στην κατοχή του, έχει σχεδιάσει και διαχειρίζεται πρόγραμμα στο οποίο περιλαμβάνεται κάθε ένα αντικείμενο ξεχωριστά, με όλες τις πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό που το περιγράφουν.

Στη βάση, καταγράφονται όλα τα αντικείμενα και επεμβάσεις που έγινα ανά τα χρόνια τόσο σε συλλογές του μουσείου, όσο και σε αντικείμενα εξωτερικών–άλλων συλλογών (άλλων Μητροπόλεων, εκκλησιαστικών επιτροπών, ιδιωτών κ.λπ.)

Οι συλλογές του Μουσείου είναι οι ακόλουθες:

1. Αρχαία Συλλογή

2. Συλλογή Εικόνων

3. Συλλογή Εγγράφων, Βιβλίων, Παλαιτύπων κ.λπ.

4. Συλλογή Χαρτών

5. Συλλογή Υφασμάτων

6. Συλλογή Χαρακτικών

7. Συλλογή Πινάκων

8. Συλλογή Νομισμάτων

9. Συλλογή Μολυβδόβουλων

10. Συλλογή Φωτογραφιών

11. Συλλογή αντικειμένων Λαϊκής Τέχνης

12. Συλλογή Σκευών


Το Αρχείο Συλλογών του Μουσείου, μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση, μπορεί να τεθεί στη διάθεση ερευνητών προς μελέτη συγκεκριμένου υλικού.